Praktijk LOOMAlgemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Praktijk LOOM

Art. 1: Definities:

 1. Behandelaar: Praktijk LOOM, gevestigd aan Leusveld 54, 2151JX, te Nieuw Vennep, ingeschreven bij de KvK te Amsterdam onder nummer 51228904, vertegenwoordigd door Eugénie de Graaf.
 2. Cliënt: de natuurlijke persoon die gebruik maakt van producten en/of diensten verstrekt door Praktijk LOOM
 3. Behandeling: diensten uitgevoerd door praktijk LOOM Natuurgeneeskundige Therapie; Bowen Therapie, massages en voedingsadviezen. Alsmede wellnessmassages welke niet onder natuurgeneeskundige consult vallen
 4. Website: www.praktijkloom.nl
 5. Producten: zaken die onderwerp zijn van de overeenkomst gesloten tussen de Cliënt en Praktijk LOOM
 6. Tegoedbon: een document verstrekt door praktijk LOOM die voldoet aan de echtheidskenmerken (logo, huisstijl, einddatum en unieke code) en waarvan tegen inlevering de Cliënt zonder betaling of tegen korting het product verkrijgt en/of de behandeling wordt verricht.

Art. 2: Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden en de Privacyverklaring (te raadplegen via praktijkloom.nl) zijn van toepassing op alle overeenkomsten aangegaan door Praktijk LOOM, gevestigd te Nieuw Vennep.
 2. Bedingen en overeenkomsten die van deze algemene voorwaarden afwijken, zijn uitsluitend rechtsgeldig indien deze door Praktijk LOOM schriftelijk zijn bevestigd. Zonder deze schriftelijke bevestiging prevaleren de algemene voorwaarden van Praktijk LOOM te allen tijde.
 3. Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Praktijk LOOM, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.
 4. Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten aanbiedingen of handelingen van Praktijk LOOM is Nederlands recht van toepassing, ongeacht of opdrachtgever en/of kandidaat in het buitenland gevestigd of woonachtig is.
 5. In geval een deel van deze algemene voorwaarden nietig wordt verklaard of wordt vernietigd, blijft het overige deel van deze algemene voorwaarden rechtsgeldig. Praktijk LOOM en Cliënt zullen in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij het doel en strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

Art. 3: Overeenkomst

 1. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders/behandelingen.
 2. Praktijk LOOM kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Cliënt redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, of een onderdeel daarvan, een vergissing of verschrijving bevatten.

Art. 4: Toestemming

 1. De Cliënt verleent voorafgaand aan de uitvoering van de behandeling schriftelijk toestemming door middel van het tekenen van de behandelovereenkomst verstrekt door Praktijk LOOM
 2. In het geval de Cliënt zijn toestemming weigert dan wel intrekt zal de gebruiker geen behandeling ( meer) verrichten.
 3. Voor behandeling van kinderen onder de 16 jaar is wettelijk schriftelijk toestemming vereist van beide ouders/verzorgers. Dit gebeurt door het invullen van een toestemmingsverklaring en een behandelovereenkomst.

 

Art. 5: Behandeling

 1. De toegepaste therapieën zijn paramedisch en holistisch van karakter en complementair van aard.
 2. Praktijk LOOM zal zijn werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 3. Praktijk LOOM heeft het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepassing van artikel 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 4. Praktijk LOOM komt de Cliënt in onderling overleg overeen welke behandelingsmethode toepast zal worden en/of welke soort behandelingen zullen worden verricht.
 5. Praktijk LOOM heeft recht een behandeling te weigeren of stop te zetten, indien de Cliënt en Praktijk LOOM het onderling niet eens worden over de wijze van de behandeling, uit veiligheidsoverwegingen, verder onderzoek en/of doorverwijzing eerst noodzakelijk is en indien er sprake is van een onredelijk verlangen/onzedelijk gedrag aan de kant van de Cliënt.
 6. Praktijk LOOM heeft het recht om behandelingen over een langere periode uit te voeren.
 7. De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd binnen een door de Praktijk LOOM en de Cliënt overeengekomen periode en/of termijn.
 8. Indien voor de behandeling een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is die termijn slechts indicatief en is nooit te beschouwen als een fatale termijn.
 9. Uit de overeenkomsten met Praktijk LOOM vloeit nooit een resultaatverplichting.

Art. 6: Informatieverstrekking

 1. De Cliënt is gehouden Praktijk LOOM tijdig alle informatie te verstrekken welke redelijkerwijs in verband met de uitvoering van de behandeling van belang kan zijn.
 2. Met de behandeling zal pas gestart kunnen worden nadat alle benodigde informatie aan Praktijk LOOM is verstrekt
 3. De Cliënt geeft met het aanleveren van de informatie, genoemd in artikel 4 lid 1, toestemming voor het gebruik van deze informatie in het kader van het vervullen van de behandeling door Praktijk LOOM.
 4. De door Cliënt aangeleverde informatie zal uitsluitend door Praktijk LOOM worden gebruikt voor de uitvoering van de behandeling die uit de overeenkomst tussen de Cliënt en Praktijk LOOM voortvloeit.

Art. 7: Privacy en Geheimhouding

Privacy
 1. In het kader van de uitoefening van de behandeling/dienstverlening zijn er persoons gegevens nodig. Deze gegevens zijn privacygevoelig. Per 25 mei 2018 is de nieuwe wet AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) van kracht.
 2. Van iedere Client worden een aantal gegevens bewaard door Praktijk LOOM, waaronder: naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer en behandeldata worden digitaal bewaard om te kunnen factureren of contact op te nemen.
 3. Praktijk LOOM bewaart medische gegevens op papier (cliëntendossiers).
 4. Praktijk Loom is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie en zal al je persoonlijke gegevens dan ook vertrouwelijk behandelen.
 5. Praktijk LOOM mag de persoonsgegevens van de Cliënt uitsluitend en alleen gebruiken in het kader van de uitvoering van zijn behandelingstraject of het afhandelen van een klacht.
 6. Er zullen geen gegevens gedeeld of uitgewisseld worden met derden, tenzij een wettelijke plicht dit noodzaakt of dit noodzakelijk is in verband met het uitvoeren van de dienstverlening.
 7. Alleen in het geval van verwijzing zal in overleg met de cliënt medische informatie worden uitgewisseld met de betreffende behandelaar.
 8. In het geval van waarneming zal alleen indien nodig voor de voortgang van het behandeltraject, het medisch dossier overgedragen worden aan de waarnemer, die zich op dezelfde manier aan deze wet moet houden.
 9. Je hebt het recht om de gegevens die zijn vastgelegd in te zien. Indien je van mening bent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kun je verzoeken deze te wijzigen of te laten verwijderen. Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het medisch dossier opgeslagen.
 10. Cliëntendossiers moeten wettelijk 15 jaar bewaard worden en kunnen alleen door je behandelaar of diens waarnemer ingezien worden.
 11. Voor meer informatie kun je de Privacyverklaring van Praktijk LOOM raadplegen op de website praktijkloom.nl

 

Geheimhouding
 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.
 2. Het is Praktijk LOOM niet toegestaan om de persoonsgegevens van de Cliënt uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.
 3. Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak Praktijk LOOM gehouden is vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, en Praktijk LOOM zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Praktijk LOOM niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling. Tevens is de Cliënt niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige schade die hierdoor is ontstaan.

 

Art. 8: Annulering afspraak

 1. De Cliënt heeft het recht een behandeling te annuleren.
 2. De Cliënt kan een behandeling één werkdag tot 24 uur voor het overeengekomen tijdstip kosteloos annuleren.
 3. In geval van annulering minder dan één werkdag voor aanvang van de afspraak is de Cliënt de verschuldigd tot betaling van volledige kosten van de geannuleerde behandeling.

Art. 9: Levering

 1. De Cliënt heeft de mogelijkheid om verschillende producten bij Praktijk LOOM te kopen en/of te bestellen.
 2. Levering vindt plaats doordat de producten in macht wordt gesteld aan de Cliënt. Na levering gaat het risico van de zaak over op de Cliënt.
 3. De Cliënt is verplicht de bestelde producten af te nemen.
 4. De levering zal plaatsvinden binnen een door de Praktijk LOOM opgegeven termijn.
 5. Indien voor de levering van de zaak een termijn overeengekomen of opgegeven is, dan is deze termijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn.
 6. Indien Praktijk LOOM gegevens of instructies nodig heeft van de Cliënt, die noodzakelijk zijn voor de levering, vangt de levertijd aan nadat de Cliënt deze aan Praktijk LOOM heeft verstrekt.

 

Art. 10: Vergoeding verzekeraar

 1. De Cliënt draagt er zelf zorg voor dat hij op de hoogte is of en in welke mate zijn verzekeraar de behandeling vergoedt.
 2. De Cliënt is zelf verantwoordelijk voor het declareren van de facturen bij zijn verzekeraar.

Art. 11: Prijzen en tarieven

 1. De prijzen en tarieven zijn in euro’s uitgedrukt, inclusief BTW en andere overheidsheffingen, tenzij anders aangegeven.
 2. Eventuele bijkomende kosten zullen door Praktijk LOOM voor het sluiten van de overeenkomst aan de Cliënt worden gemeld.

Art. 12: Betaling

 1. Betaling vindt plaats door middel van contante betaling of doormiddel van overmaking op een door Praktijk LOOM aangewezen bankrekening. Pinnen of Betaalverzoek.
 2. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum.
 3. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de Cliënt, zonder ingebrekestelling, van rechtswege in verzuim. De Cliënt is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag de wettelijke rente verschuldigd.
 4. Indien de Cliënt in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Cliënt. In ieder geval is de Cliënt incassokosten verschuldigd. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de Cliënt.
 5. Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft Praktijk LOOM van de Cliënt recht op de wettelijke maximale toegestane vergoeding zoals bepaald in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke (incasso)kosten.
 6. Ongeacht of de factuur door de verzekeraar wordt vergoed, blijft de Cliënt te allen tijde gehouden tot volledige en tijdige betaling van de factuur.
 7. De betalingsverplichting wordt niet opgeschort doordat de Cliënt een klacht tegen de gebruiker indient over de factuur en/of de behandeling, tenzij de gebruiker instemt met de opschorting van de betalingsverplichting.
 8. De betalingsverplichting vervalt niet als de Cliënt de overeenkomst beëindigt of de gebruiker verzoekt om de behandeling aan een ander over te dragen.

Art. 13: Tegoedbon

 1. Een Tegoedbon kan alleen worden uitbesteed bij Praktijk LOOM.
 2. Er vindt geen vergoeding plaats in geval van diefstal of verlies.
 3. De geldigheid van de tegoedbon wordt aangeven op de betreffende bon d.m.v. een einddatum.
 4. De geldigheid van de tegoedbon is gekoppeld aan het bestaan van Praktijk LOOM en komt te vervallen in geval van faillissement van Praktijk LOOM of indien de onderneming wordt opgeheven of overgenomen en wordt voortgezet onder een andere naam.
 5. Tegoedbonnen kunnen niet worden geretourneerd of worden ingewisseld voor geld.
 6. In geval het bedrag op de tegoedbon niet toereikend is vindt bijbetaling in contanten plaats.

Art. 14: Opschorting en ontbinding

 1. Indien de Cliënt een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, heeft Praktijk LOOM het recht de nakoming van haar verplichtingen op te schorten en/of is Praktijk LOOM bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. Voorts is Praktijk LOOM bevoegd de nakoming van haar verplichtingen en/of de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:
  1. na het sluiten van de Overeenkomst Praktijk LOOM omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Cliënt zijn betalingsverplichting niet zal nakomen;
  2. de Cliënt een betalingsachterstand van meer dan twee maanden heeft;
  3. de Cliënt in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient, om toepassing van de schuldsanering natuurlijke personen verzoekt, geconfronteerd wordt met een beslag op zijn eigendom.
 2. Ontbinding vind schriftelijk en zonder rechterlijke tussenkomst plaats.
 3. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Praktijk LOOM op de Cliënt onmiddellijk opeisbaar.

Art. 15: Overmacht

 1. Een tekortkoming kan niet aan Praktijk LOOM worden toegerekend als de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. In dit geval Praktijk LOOM niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien.
 2. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Praktijk LOOM geen invloed kan uitoefenen en waardoor Praktijk LOOM niet in staat is de verplichtingen na te komen.
 3. Als overmacht opleverende omstandigheden worden o.a. beschouwd: werkstaking, uitsluiting, brand, waterschade, natuurrampen of andere van buiten komende onheilen, mobilisatie, oorlog, verkeersbelemmeringen, blokkades, in- of uitvoerbelemmeringen of andere overheidsmaatregelen, stagnatie of vertraging in de aanvoer van grondstoffen of machineonderdelen, gebrek aan arbeidskrachten, alsmede elke omstandigheden, waardoor de normale gang in het bedrijf wordt belemmerd ten gevolge waarvan de nakoming van de Overeenkomst door Praktijk LOOM in redelijkheid niet van de Cliënt mag worden verlangd.
 4. Praktijk LOOM heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat Praktijk LOOM zijn verbintenis had moeten nakomen.
 5. In geval van overmacht zijn de partijen niet verplicht de Overeenkomst voort te zetten, noch gehouden tot schadevergoeding.

Art. 16: Garanties

 1. Praktijk LOOM garandeert dat de geleverde zaken beantwoorden aan de overeenkomst. Praktijk LOOM garandeert tevens dat de geleverde zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan redelijkerwijs gesteld kunnen worden en dat de zaken die eigenschappen bezit die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn.
 2. Praktijk LOOM garandeert dat de door hem verrichte werkzaamheden beantwoorden aan de overeenkomst en worden uitgevoerd met goed vakmanschap en met gebruikmaking van deugdelijk materiaal.
 3. De in deze Algemene Voorwaarden aangegeven garantie geldt voor gebruik binnen Nederland.
 4. Ten aanzien van Producten geldt de garantie, vanaf het moment van de levering, voor een periode van 3 maanden, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijkosten, aan de Cliënt in rekening gebracht worden.
 5. Indien de geleverde zaak door een derde is geproduceerd, dan geldt de garantie die door deze derde wordt verstrekt, tenzij anders is aangegeven.
 6. Wanneer de garantietermijn is verlopen zijn alle kosten voor herstel of vervanging, daaronder begrepen administratie-, verzend-, en voorrijkosten, voor rekening van de Cliënt.
 7. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid, of het een gevolg is van veranderingen die de Cliënt of derden aan het geleverde hebben aangebracht. Evenmin staat Praktijk LOOM in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken.
 8. De garantie vervalt eveneens indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Praktijk LOOM geen invloed op uit kan oefenen. Onder deze omstandigheden vallen o.a. weersomstandigheden.

Art. 17: Aansprakelijkheid

 1. De uitvoering van de Opdracht geschiedt geheel voor risico en verantwoordelijkheid van de Cliënt. Praktijk LOOM is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door bewuste roekeloosheid of opzet van Praktijk LOOM.
 2. De behandelingen bij Praktijk LOOM dienen nooit ter vervanging van het raadplegen/behandeling van/door een arts.
 3. Praktijk LOOM adviseert om voorafgaand van de behandelingen een arts te raadplegen.
 4. Praktijk LOOM is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen: gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of immateriële schade van de Cliënt. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.
 5. Praktijk LOOM is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Praktijk LOOM is uitgegaan van door de Cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Praktijk LOOM kenbaar behoorde te zijn.
 6. Indien Praktijk LOOM aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Praktijk LOOM beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar aan Praktijk LOOM uitkeert of tot maximaal eenmaal het bedrag dat in de factuur staat vermeld.
 7. Praktijk LOOM is in geen geval aansprakelijk voor schade veroorzaakt door tekortkomingen van de door Praktijk LOOM ingeschakelde derden.
 8. De Cliënt vrijwaart Praktijk LOOM voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan de Cliënt toerekenbaar is.
 9. Indien Praktijk LOOM door derden mocht worden aangesproken, dan is de Cliënt gehouden Praktijk LOOM zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van Praktijk LOOM en derden komen verder voor rekening en risico van de Cliënt.

 

Art. 18: Verjaringstermijn

 1. Voor alle vorderingen jegens Praktijk LOOM en de door Praktijk LOOM (eventueel) ingeschakelde derden geldt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van één jaar.
 2. Het voorgaande is niet van toepassing op vorderingen die gegrond zijn op het niet beantwoorden van de afgeleverde zaak aan de Overeenkomst. In dit geval verjaren de vorderingen door verloop van twee jaar nadat de Cliënt Praktijk LOOM ingelicht heeft over het gebrek van de afgeleverde zaak.

 

Art. 19: Nieuwsbrief

 1. De Cliënt kan zich aanmelden voor de nieuwsbrief.
 2. De nieuwsbrief houdt de Cliënt op de hoogte van het laatste nieuws en de meest recente ontwikkelingen.
 3. De Cliënt ontvangt de nieuwsbrief per mail.
 4. De Cliënt kan zich te allen tijde schriftelijk of via de hyperlink afmelden voor de nieuwsbrief. De Cliënt zal dan geen berichten meer ontvangen.

Art. 20: Auteursrecht

 1. Op de teksten en het eigen beeldmateriaal, te vinden op de website van Praktijk LOOM of andere media (hard copy, email, etc.) van Praktijk LOOM, zijn de bepalingen betreffende het intellectueel eigendom zoals geregeld in het Nederlands Burgerlijk Wetboek van toepassing.
 2. Voor iedere gebeurtenis die is aan te merken als een inbreuk volgens het Nederlands Burgerlijk Wetboek, geldt een onmiddellijk opeisbare vordering van €10.000, vermeerderd met €2000 gedurende iedere dag dat de inbreuk voortduurt.
 3. De sanctie in 9 artikel 2 laat het recht van Praktijk LOOM voor het vorderen van schadevergoeding onverlet.

Art. 21: Algemeen

 1. Praktijk LOOM behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen. Voor reeds bestaande overeenkomsten geldt dat deze wijzigingen van toepassing zijn na kennisgeving  aan Client.
 2. Geschillen met Praktijk LOOM, voortvloeiend uit aanbiedingen en overeenkomsten, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de Nederlandse burgerlijke rechter, welke bevoegd is in de vestigingsplaats van Praktijk LOOM, tenzij wettelijke bepalingen zich daartegen verzetten. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de Cliënt zijn woonplaats in het buitenland heeft.
 3. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten dan wel wederpartij eerst het Klachtrecht van de beroepsvereniging heeft geraadpleegd. Een exemplaar van de regels omtrent tucht en klachtrecht van de betreffende beroepsvereniging is opvraagbaar.
 4. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 5. Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK te Amsterdam onder nummer 51228904, te vinden onder aan de pagina  op de website praktijkloom.nl en kunnen op verzoek schriftelijk ter hand worden gesteld.